Escuelas democráticas, de Michael W. Apple i James A. Beane

En 1997 Michael W. Apple i James A. Beane ens van mostrar exemples de centres educatius de diferents etapes que van aconseguir ser referents en els seus diferents contextos per prioritzar els valors democràtics i aconseguir també l’èxit acadèmic, conjugant currículum de màxims i perspectiva crítica: el col·legi d’educació secundària de Central Park Est; l’escola Rinde d’arts tècniques; l’escola Fratney a Milwaukee i l’escola d’ensenyament mitjà Marquette.

Més enllà d’un ideal que aconseguir, ens donen a conéixer els processos seguits per a aconseguir estes realitats.

Una clau que s’extrau de la lectura és que estos projectes són possibles amb professorat que exercisca un lideratge democràtic, dialògic, i que, en coherència, creguen i tinguen una vida basada en els valors que transmeten. Ha d’haver-hi un intent genuí i coherent de respectar la participació de totes les persones i té molt a vore amb la creença i la manera d’actuar dels participants.

Un altre punt destacable és que en cap dels casos exemplificats el canvi es va fer des de l’administració; sempre es va generar des del propi centre, de baix a dalt (bottom-up).

Els autors assenyalen una sèrie de condicions centrals que han d’estendre’s de manera transversal a les escoles i impregnar l’estructura i tots els processos que en elles es donen:

  • Màxima informació i lliure circulació d’idees (accés a la ciència i les millors obres de la humanitat)
  • Fe en la capacitat individual i col·lectiva de les persones per a resoldre problemes (altes expectatives per a totes i tots)
  • Ús de la reflexió crítica per a valorar idees i polítiques
  • Preocupació pel benestar comú (prioritat en la convivència)
  • Preocupació per la dignitat i drets de les persones i minories (inclusió)
  • Idea de democràcia no com un ideal que aconseguir sinó un conjunt de valors amb el qual viure
  • Promoció d’institucions socials per a ampliar la forma de vida democràtica (participació de la comunitat)

Una lectura actualitzada de Escuelas democráticas és molt recomanable per a recordar-nos quines són les condicions necessàries per a transferir els valors democràtics als ciutadans i ciutadanes que lideraran la societat en el futur. Igual que per a adonar-nos que hi ha molts centres en l’actualitat que s’esforcen perquè existisquen totes les condicions transversals que fan que realment el centre siga democràtic.

[Més lectures que milloren el món de l’educació]

By Roger Doménech

Mestre d'Educació Primària i Educació Física