En la cerca constant de la millora educativa, amb l’objectiu d’abordar els desafiaments socials i de replicar o transferir resultats educatius exitosos a més població i altres contextos, la participació ciutadana en la recerca educativa s’ha convertit en un component essencial. No obstant això, no qualsevol participació aconsegueix garantir-ne una transferibilitat eficient i rigorosa de les troballes que, si són exitoses, es volen replicar.

Els mètodes dialògics en investigació educativa destaquen particularment en este aspecte, ja que generen un diàleg multidireccional que abasta tota la comunitat educativa, incloent escoles, figures investigadores, famílies i altres agents comunitaris. Este diàleg es caracteritza per tres elements clau: es basa en evidències científiques, es desenvolupa des d’una perspectiva igualitària i té com a objectiu millorar la qualitat de l’educació per a tothom.

Una metodologia efectiva en este sentit és la metodologia comunicativa, que promou un diàleg continu i equitatiu entre les figures investigadores i les persones afectades per la investigació. Això implica que les comunitats tradicionalment excloses tinguen una veu activa en tot el procés, empoderant-se i enriquint així la recerca amb aportacions pràctiques. Este enfocament assegura que la investigació siga efectiva i també replicable.

Un exemple destacat és l’estudi “Dialogic Methods for Scalability of Successful Educational Actions in Portugal“, que va replicar accions educatives d’èxit, identificades al projecte de recerca INCLUD-ED, a 139 escoles de Portugal. El diàleg multidireccional i en tots els sentits (de dalt a baix, de baix a dalt i horitzontal alhora) va involucrar l’equip investigador, responsables de la política, docents, famílies, escoles amb experiència i noves escoles. Es va centrar en l’evidència científica, la igualtat de participació i la millora continuada. L’estudi subratlla la importància d’aquest tipus de diàleg multidireccional per a mantenir l’impacte social de la recerca a gran escala. En fomentar un diàleg igualitari recolzat per la ciència, es crea un espai propici per a la cocreació de coneixement i la millora educativa.

Este enfocament es destaca com una estratègia efectiva per a portar la investigació a la pràctica i aconseguir un impacte social sostenible a l’educació. La participació activa i dialògica de les diverses parts interessades, al llarg del procés de transferència, és fonamental per a impulsar millores reals en la qualitat educativa i en el benestar de la societat.

[Imatge: Freepik]

By Carolina Grau

Llicenciada en Pedagogia i professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de València