La qualitat de vida, segons el model teòric proposat per Schalock i Verdugo (2002/2003) estaria composta per huit dimensions:

 1. benestar emocional
 2. benestar material
 3. benestar físic
 4. relacions interpersonals
 5. inclusió social
 6. desenvolupament personal
 7. autodeterminació
 8. drets

El principal objectiu de la intervenció psicològica en l’àmbit municipal deuria ser augmentar la qualitat de vida de les persones. La intervenció psicològica està implicada en sis de les huit dimensions del model. Per a això des del Gabinet Psicopedagògic municipal s’haurien de contemplar de manera prioritària les següents accions:

1. CREACIÓ DE L’ESPAI DE DIÀLEG FAMILIAR

Coneixem moltes publicacions científiques que demostren les millores educatives i socials que ha generat la teoria de la societat dialògica i també les estem vivint directament en milers de centres educatius de totes les parts del món, en les nostres famílies, en les nostres amistats. La humanitat només ha inventat dues formes en les quals basar les relacions: el diàleg o la violència, no hi ha una tercera opció. Per això tot el que no es resol amb diàleg aboca a la violència. Conscients d’aquesta realitat cal crear espais de diàleg per a les famílies amb la finalitat de resoldre problemes i millorar la nostra societat.

En l’espai de diàleg familiar s’atendran les famílies que el sol·liciten per a previndre i resoldre situacions problemàtiques i millorar la convivència mitjançant el model dialògic d’intervenció psicoeducativa.

2. BIBLIOTECA TUTORITZADA

Posar en marxa la biblioteca tutoritzada en el municipi, independentment que hi haja centres on ja pot estar en funcionament aquesta modalitat.

Els dos objectius principals serien:

 • Animació a la lectura
 • Reforç escolar

3. ORGANITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT

L’organització del voluntariat en el municipi comportaria la possibilitat de realitzar

 • tasques de suport a la biblioteca tutoritzada i
 • tasques de suport als centres educatius (que ho sol·liciten)

El voluntariat és una peça important en les relacions interpersonals. Partim de la premissa

que, per a millorar les relacions personals, s’han d’augmentar tant el nombre d’interaccions com la qualitat d’aquestes interaccions en un pla de diàleg igualitari.

El voluntariat són persones de la comunitat (familiars d’alumnes, exalumnes, persones de la població, persones jubilades, membres d’associacions, estudiants en pràctiques, altres professionals vinculats a la població i a la comunitat…), que amb la seua participació i compromís en el quefer diari, tant per la seua participació en diferents activitats de la comunitat i de l’escola com per la seua incorporació a l’aula per a realitzar grups interactius, augmenten el nombre d’interaccions que viu l’alumnat. Interaccions impregnades de sentit, en la mesura en què sovint són familiars, altres membres de la seua comunitat, que representen referents positius que donen sentit a l’educació dels xiquets i xiquetes.

4. TERTÚLIES DIALÒGIQUES

A més de les tertúlies dialògiques que com una actuació d’èxit es programen en els centres educatius, les tertúlies dialògiques d’àmbit municipal tenen un potencial afegit d’estimulació cultural i cohesió social, ja que milloren les relacions interpersonals, el benestar emocional, promouen la inclusió social, el desenvolupament personal i l’autodeterminació. Poden ser útils en la prevenció de la violència i l’absentisme escolar.

5. FORMACIÓ DELS DIFERENTS AGENTS SOCIALS.

La formació contínua de tots els agents socials hauria de ser també una prioritat del Gabinet Psicopedagògic. Cal abordar els principals canvis de la nostra societat y com aquests afecten a les famílies, l’escola, l’activitat associativa, la nostra vida personal o la nostra capacitat de participar en la societat. Cal posar l’accent principalment en les possibilitats d’acció dels agents socials i com les Comunitats d’Aprenentatge poden intervindre en ells. També cal explicar la teoria de la societat dialògica, ja que tenim a l’abast nombroses publicacions científiques que demostren les millores socials i educatives que ha generat.

6. ASSESSORAMENT AL GOVERN MUNICIPAL SOBRE PROJECTES DIRIGITS AL BENESTAR CIUTADÀ I LA QUALITAT DE VIDA.

En l’actual societat del coneixement, l’educació s’ha convertit en clau per a la promoció i la inclusió social de tots i totes. L’educació s’ha convertit en clau per a la promoció i la inclusió social de tots i totes.

Aplicar polítiques de protecció social és una dels recomanacions de la Comissió dels Determinants Socials de la Salut de l’OMS. Aplicar polítiques de protecció social universal d’ampli abast o millorar els existents perquè tota la població puga gaudir d’un nivell d’ingressos suficient i puga tindre una vida sana.

Quan parlem d’accions de benestar i cura emocional, parlem d’activitats que es produeixen en l’àmbit comunitari i social, no estrictament de la salut. Això implica que el desplegament d’aquestes accions requereix una transversalitat en la implicació de diferents actors socials: administracions, entitats del tercer sector, serveis socials, col·legis professionals, etc.

És per tot això que l’assessorament al govern municipal sobre projectes dirigits al benestar ciutadà i la qualitat de vida es fa indispensable per tal que les decisions polítiques estiguen en la línia que marquen els paràmetres de la investigació científica.

[Image by Freepik]

By Isidre Mansanet

Psicòleg de la Diputació de València