niño leyendo, Periódico Educación

La comprensió lectora és un aspecte clau en l’aprenentatge que preocupa per la importància i l’impacte que té en el rendiment acadèmic i en les possibilitats de futur de l’alumnat. Diversos estudis al llarg del temps han demostrat la importància que té l’adquisició de vocabulari i la contribució que aquest aporta la comprensió lectora. En aquesta línia, ha crescut una forta necessitat entre el professorat per identificar les habilitats claus que permeten progressar en la comprensió de textos. Açò ha provocat l’impuls científic per a trobar un conjunt integral d’habilitats lingüístiques que ajuden els lectors i lectores de primària i secundària a accedir als textos de totes les àrees.

Per al professorat i per a les famílies que vulguen contribuir a la millora de l’aprenentatge dels seus fills i filles, resulta molt interessant conéixer l’article Beyond vocabulary: exploring cross- disciplinary academic language proficiency and its association with reading comprehension, el qual va ser fruit d’un estudi realitzat als Estats Units i mostra els resultats de la primera investigació centrada en identificar quines són les habilitats lingüístiques bàsiques per a la comprensió lectora dels textos acadèmics.

En aquesta investigació es van perfilar:

  • les característiques lingüístiques predominants als textos acadèmics,
  • les habilitats lingüístiques necessàries per a la seua comprensió i
  • les demandes de les avaluacions estandarditzades. 

De cara a aportar claus que puguen tindre impacte a l’educació i a l’aprenentatge a partir de textos acadèmics, la investigació aconsegueix identificar les “CALS”(Core Academic-Language Skills, habilitats clau del llenguatge acadèmic) que es corresponen amb les característiques presents al discurs acadèmic a totes les àrees i que són poc freqüents en les converses col·loquials. Són habilitats que poden treballar-se i desenvolupar-se a classe:

  1. descompondre paraules morfològicament;
  2. comprendre estructures sintàctiques denses;
  3. ús i comprensió de connectors;
  4. relació entre idees;
  5. organització de textos argumentatius i
  6. diferenciació entre llenguatge acadèmic i col·loquial.

Perquè el professorat i les famílies puguen aplicar aquestes contribucions a les seues aules i a casa, visibilitzar aquestes habilitats lingüístiques rellevants per a l’escola (CALS) és un gran pas inicial. D’aquesta manera, podrem anticipar, preparar i treballar les possibles dificultats en el tractament i la comprensió dels textos acadèmics, que són tan importants en el progrés acadèmic, social i personal.

[Imatge: iStockPhoto]

By Irene López

Mestra de primària i pedagogia terapèutica. Col.legi Trenc d’Alba (Xàbia)