Contribució de les habilitats d’alfabetització primerenca a les competències inicials en lectoescriptura

Les i els docents que estan en processos de formació dialògica debatent els articles publicats a les revistes científiques amb més impacte són capaços d’argumentar, a través de les evidències científiques d’impacte social, sobre la importància de la iniciació primerenca de les habilitats lectoescriptores, fugint d’opinions que no contribuixen a la millora educativa i que allunyen les possibilitats de l’alumnat d’adquirir competències essencials per a les trajectòries acadèmiques i professionals, així com per a l’exercici de la plena ciutadania.

L’estudi longitudinal The Contribution of Emergent Literacy Skills for Early Reading and Writing Achievement, publicat a ‘Trends in Psychology‘, va investigar si les habilitats d’alfabetització primerenca afavorixen l’èxit en les habilitats lectoescriptores i quines habilitats d’alfabetització contribuixen a les competències inicials de lectura i escriptura de manera més eficaç. La investigació va utilitzar una mostra de 34 xiquets i xiquetes de 5 a 6 anys de la xarxa pública d’ensenyament al Brasil. Realitzant anàlisis mitjançant tècniques correlacionals i d’anàlisi de regressió, es van recollir dades en dues etapes, una al final de l’educació infantil i una altra el primer any d’educació primària, amb un interval de 10 mesos entre les recollides. Al final de l’etapa d’educació infantil es van fer proves de consciència fonològica, comprensió oral, vocabulari i coneixement de les lletres. El primer any d’educació primària es van avaluar les competències d’escriptura i lectura de paraules, així com de comprensió lectora de les i els participants.

L’anàlisi dels resultats va identificar les variables predictores que explicaven millor el rendiment de la comprensió lectora i de l’escriptura mostrant que totes les habilitats d’alfabetització primerenca avaluades (consciència fonològica, coneixement de les lletres, vocabulari i comprensió oral) presentaven correlacions positives significatives amb el rendiment en les proves de lectura i escriptura, precisant que hi havia una contribució més gran de la consciència fonològica i del coneixement de lletres per a l’escriptura i les habilitats de lectura i comprensió lectora. Estes troballes permeten traure conclusions rellevants. Primer, que iniciar l’alfabetització a l’etapa d’educació infantil afavorix l’èxit en habilitats de lectura i escriptura i, segon, que les habilitats d’alfabetització primerenca relacionades amb el domini del codi són les més importants per a les habilitats lectoescriptores.

Els resultats d’este estudi contribuixen a la comprensió dels processos cognitius i lingüístics implicats en el procés d’alfabetització. Les conclusions obtingudes donen suport a la importància de les habilitats d’alfabetització emergents per a l’aprenentatge del sistema d’escriptura, així com la necessitat de desenvolupar propostes pedagògiques a l’etapa d’educació infantil que tinguen com a part fonamental el treball de les habilitats de lectoescriptura el més prompte possible, perquè totes les xiquetes i els xiquets tinguen les màximes garanties d’assolir l’èxit educatiu.

[Este article va ser publicat per primera vegada a Diario Feminista al desembre del 2022]
[Image by wirestock on Freepik]

By Vanessa Monar

Mestra d'educació infantil i primària. Màster en necessitats educatives i atenció primerenca