La comprensió lectora és clau per a l’èxit educatiu –comprendre textos científics, d’història, de literatura, enunciats matemàtics ben escrits, la capacitat d’argumentació…– És per això que els responsables de l’educació, els docents, les famílies… hem de conéixer la realitat de la comprensió lectora dels nostres xiquets i xiquetes.

Ja tenim els resultats de PIRLS 2021, Progress in International Reading Literacy Study de la IEA, (International Association for the Avaluation of Educational Achievement). L’estudi es realitza des del 2001 cada cinc anys, Espanya hi va ingressar el 2006. L’objectiu, avaluar la comprensió lectora de l’alumnat al quart curs d’escolarització obligatòria (4t de primària a Espanya).

PIRLS defineix la comprensió lectora com “l’habilitat per a comprendre i fer servir les formes lingüístiques escrites requerides per la societat i/o valorades per l’individu. Els lectors són capaços de construir significat a partir d’una varietat de textos. Llegeixen per a aprendre, per a participar a les comunitats de lectors de l’àmbit escolar i de la vida quotidiana, i per a gaudir-ne personalment” .

L’estudi analitza dos marcs conceptuals, el primer: propòsits de lectura (amb dues dimensions: tindre una experiència literària i adquirir i fer servir la informació); el segon: processos de comprensió (amb quatre dimensions: localització i obtenció d’informació explícita; extracció de conclusions directes; interpretació i integració d’idees i informacions i anàlisi i avaluació del contingut i elements textuals).

Analitzant els resultats del 2021 podem veure com la puntuació mitjana d’Espanya és 521 i se situa significativament per sota de la mitjana OCDE-28 que és 533 i del total de la Unió Europea (UE) que és 528. Ja el 2016 estàvem per sota de les dues mitjanes, Espanya estava en 528 punts, mentre que el conjunt de països OCDE presentava una mitjana de 540 punts i el total de la UE, 539. No hem, encara, aconseguit arribar i/o superar les mitjanes internacionals.

Si ens fixem en els resultats de propòsits de lectura: Espanya obté un rendiment mitjà estimat de 522 punts, per sota de la mitjana OCDE-28 que és de 532 i del total UE que és de 527. Si ens fixem en el propòsit d’experiència literària, el conjunt d’Espanya és de 520 punts i novament queda per sota de la mitja OCDE-28 que és de 535 i del total UE que és de 530.

Si atenem els resultats per processos de comprensió: La puntuació mitjana estimada d’Espanya per a les dues primeres dimensions és de 522 punts, mentre que la mitjana OCDE-28 és de 532 i la del total de la UE és de 529. En les dues darreres dimensions, Espanya se situa en els 520 punts, una vegada més i com en tots els resultats de l’estudi, per sota de la mitjana OCDE-28 que és de 534 i del total UE que és de 528.

Una anàlisi de resultats més completa i exhaustiva en castellà es pot consultar a PIRLS-2021.

Siguem clars: davant d’estos resultats hi ha dues opcions: comprometre’s i responsabilitzar-se per a una millora o no fer-ho. Milers de professors a Espanya i al món es formen i garanteixen al seu alumnat pràctiques basades en evidències científiques com les Tertúlies Literàries Dialògiques, la lectura dialògica i moltes altres que ja han demostrat que contribueixen a la millora de la comprensió lectora. Esperem que siguen pocs o cap dels xiquets i xiquetes que puguen estar injustament afectats per les decisions de les persones adultes. Ens referim a responsables de l’educació, tècnics, professorat universitari, formadors, mestres que, tot i saber estos resultats, decidiran no canviar, seguir igual o introduir pràctiques educatives de les quals en desconeixen els efectes. Esperem que siguen pocs casos, perquè al s.XXI el dret a l’educació ja és insuficient en termes d’accessibilitat al sistema educatiu. Ja no es concep un compromís amb el dret a l’educació si no va unit a la qualitat, l’evidència científica i el progrés.

[Imatge: Pixabay]

By Elisenda Giner

Doctora en Educació. Professora a la Universitat de Barcelona. Professora de cicles formatius. Educadora social